beznazwyHerb                                                                

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń - 2015 rok”

dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 28.086,00 zł. Wartość ogólna zadania 28.370,90 zł

www.zainwestujwekologie.pl

          Burmistrz Wielunia zgodnie z § 51 uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2016 r. 2594, z 2017 r. poz. 2974) informuje, iż odbiór odpadów zielonych realizowany poprzez ustawianie na terenie miasta Wielunia dwunastu kontenerów KP7 będzie wykonywany z częstotliwością cotygodniową. Wstawienie kontenerów przeznaczonych do odbioru odpadów zielonych będzie wykonywane w każdy piątek od godziny 700 do 1500, natomiast opróżnienie i wywiezienie w każdy poniedziałek od godziny 700. Wstawiane kontenery KP7 przeznaczone są tylko i wyłącznie do odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, zrąbkowane gałęzie) w związku z czym zabrania się wrzucania do nich odpadów innego rodzaju. Jednocześnie zabrania się składowania odpadów w wyznaczonych miejscach odbioru w przypadku braku kontenerów. Zbiórka odpadów zielonych będzie realizowana w okresie od kwietnia do grudnia, przy czym ostatni odbiór w 2017 roku zostanie przeprowadzony w dniach od 1 do 4 grudnia.

Mapa przedstawiająca lokalizacje miejsc wstawiania poszczególnych kontenerów KP7 służacych doodbioru odpadów zielonych.

         Jednocześnie przypominamy, iż odbiór odpadów zielonych jest również realizowany poprzez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie (odpady przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  Wieluń  od  poniedziałku  do  soboty)  oraz  za odpłatnością na podstawie  indywidualnej  umowy  zawartej  pomiędzy  włascicielem nieruchomości a firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych (odbiór bezpośrednio z nieruchomości na której powstały odpady).

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie  Gminy  Wieluń  poprzez  uliczną  zbiórkę  jest  realizowana w dwóch  terminach, wiosennym oraz jesiennym, (zazwyczaj w miesiącu maju i listopadzie). Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych każdorazowo przed wykonaniem zbiórki są zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, (w zakładce czyste miasto) oraz BIP Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu, (w zakładce komunikaty) z  około dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie przypominamy, iż każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie Gminy Wieluń może pozbyć się odpadów wielkogabarytowych  sam  we  własnym  zakresie,  wywożąc  je  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych zlokalizowanego w Rudzie bez uiszczania dodatkowej opłaty.

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, iż został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Rudzie przed wjazdem na teren składowiska odpadów komunalnych, obsługujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieluń. Jednostką odpowiedzialną za obsługę punktu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych (bez limitu ilościowego):

-     chemikalia,

-     zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

-     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w   gospodarstwach domowych,

-     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-     opony powstające w gospodarstwach domowych,

-     odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku  prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót,

-    odpady zielone.

Godziny przyjmowania odpadów przez PSZOK:

-     od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700,

-     w sobotę w godzinach od 700 do 1500.

Jak dojechać do PSZOK-u? Kliknij link aby zobaczyć mapę.

      Szanowni Państwo,


 Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w ESBank Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli.

Opłatę można wnosić bez dodatkowych kosztów w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku, parter) - punkt kasowy ESBanku lub w siedzibie banku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu. Podczas dokonywania opłaty w punkcie kasowym niezbędne jest posiadanie indywidualnego numeru rachunku, który należy podać wypełniając druk polecenia przelewu.

Wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.

Opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania, w cyklu miesięcznym, do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby dla której został wygenerowany i przypisany indywidualny numer rachunku.

Ulotak informacyjna -  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieluń - obowiązujące od 1 lipca 2016 roku.

Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń.

Nowe prawo dla czystego środowiska - strona Ministerstwa Środowiska.

Jak segregować odpady komunalne na terenie Gminy Wieluń? Co, jak i gdzie wrzucamy?

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Gmina Wieluń. 

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Wieluń.

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy Wieluń.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.

Analiza stanu gospdosarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

 Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2016 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2015 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2014 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń, dane za 2013 rok. 

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z erenu Gminy Wieluń, dane za 2012 rok.