Burmistrz Wielunia na podstawie § 6 uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 214) informuje, iż w okresie od 7 do 21 maja 2020 roku zostanie przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń. Szczegółowe informacje o terminach i sposobie wykonania zbiórki znajdą państwo w poniższym harmonogramie.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń - maj 2020 r. wraz z wytycznymi, jakie odpady i na jakich zasadach będą odbierane.

 

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, iż został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Rudzie przed wjazdem na teren składowiska odpadów komunalnych, obsługujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieluń. Jednostką odpowiedzialną za obsługę punktu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych (bez limitu ilościowego):

-     chemikalia,

-     zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

-     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w   gospodarstwach domowych,

-     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-     opony powstające w gospodarstwach domowych,

-     odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku  prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót,

-    odpady zielone.

Godziny przyjmowania odpadów przez PSZOK:

-     od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1800,

-     w sobotę w godzinach od 700 do 1500.

Jak dojechać do PSZOK-u? Kliknij link aby zobaczyć mapę.

Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń.

Nowe prawo dla czystego środowiska - strona Ministerstwa Środowiska.

Jak segregować odpady komunalne na terenie Gminy Wieluń? Co, jak i gdzie wrzucamy?

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Gmina Wieluń.

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Wieluń.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy Wieluń.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2018 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2017 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2016 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2015 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2014 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń, dane za 2013 rok. 

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z erenu Gminy Wieluń, dane za 2012 rok.

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.

Uchawała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosapodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - obowiązująca do 31.03.2020 roku.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosapodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wersja word - obowiązujący do 31.03.2020 roku.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wersja word - obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - obowiązująca do 31.03.2020 roku.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku.

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

        Zaniepokojeni pogarszającym się stanem powietrza na terenie naszego kraju przypominamy mieszkańcom Gminy Wieluń o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

dym

Czy wiesz że:

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna, a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/home;
  • z raportu GUS "Ochrona Środowiska w Polsce 2015" wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emitują sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale też spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu;
  • piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż proces spalania odpadów wymaga znacznie wyższych temperatur i większej ilości tlenu. Spalanie odpadów w domowych piecach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy" w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku;
  • podczas spalania odpadów z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania chorób nowotworowych, alergii, chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego, obniżają naszą odporność;
  • chorobotwórcze substancje przenoszą się w powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach i przedmiotach, a następnie przez opady atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz z pożywieniem (np. uprawianymi warzywami, owocami, zbożami) i wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu;
  • według WHO długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa, uznawany za najbardziej szkodliwy dla człowieka z pośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenie tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Właściciele nieruchomości ogrzewając mieszkanie pozbywają się zbędnych śmieci (butelek i opakowań z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, zużytych opon) nie zważając na szkodliwe skutki swojego postępowania. Za "pozorne oszczędności" podczas spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych oraz naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo. Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, jasno przedstawia stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z art. 191 tej ustawy, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Mając powyższe na uwadze dbajmy o zdrowie swoje i innych ludzi poprzez troskę o czyste powietrze!

 

Dodatkowe informacje zajmujące się powyższą problematykę można znaleźć pod poniższymi linkami:

www.misja-emisja.pl

www.niskaemisja.pl/ 

www.waznamisjazdrowaemisja.pl

www.plasticseurope.pl/

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny