Burmistrz Wielunia ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 2129), Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”, znajdujących się pod nadzorem Starosty Wieluńskiego, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzania lasów. Plany wyłożono w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. nr 49 na okres 60 dni od dnia 08.05.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. Informuje jednocześnie, że w okresie 30 dni właściciele lasów mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski do projektów tj. do dnia 06.06.2019 r.

Zastępca Burmistrza Wielunia
Joanna Skotnicka - Fiuk

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny