EDS7917

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa

pokój nr 18 - tel. 43 886 02 28
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

2. Wykonuje on zadania wynikające z ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Burmistrza, w tym:
1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy;
2) reprezentuje Gminę i Urząd na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy;
3) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
4) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji;
5) podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach niecierpiących zwłoki, związane z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Czynności takie wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady;
6) nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Gminy i pozostaje w kontakcie z terenowymi organami tej administracji;
7) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
8) przedkłada Radzie i jej komisjom projekty uchwał zgłoszone na jego wniosek;
9) jest szefem Obrony Cywilnej Miasta Wielunia:
a) wypełnia zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Gminy,
b) zwalczania klęsk żywiołowych;

10) koordynuje działania w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych i kulturalnych Gminy;
11) sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu:
a) Sekretarza,
b) Skarbnika,
c) Audytora Wewnętrznego,
d) Radcy Prawnego,
e) Straży Miejskiej,
f) Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
g) Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa.

12) składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy Wieluń w zakresie zarządu mieniem;
13) gospodaruje funduszem płac i innymi funduszami Urzędu na podstawie odpowiednich regulaminów wprowadzonych odrębnymi zarządzeniami Burmistrza;
14) prowadzi politykę kadrową;
15) rozpatruje wnioski posłów i senatorów oraz radnych;16)wykonuje inne zadanie zastrzeżone ustawami i uchwałami Rady do jego kompetencji;
16) nadzoruje działalność gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Burmistrz jest zastępowany przez Sekretarza, na zasadach określonych w odrębnych dokumentach (zakres czynności, upoważnienie, pełnomocnictwo).

Zastępca Burmistrza

Joanna Skotnicka-Fiuk

1. Zastępca Burmistrza jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania.

2. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza następuje w terminie określonym w zarządzeniu Burmistrza.

3. Do zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza w szczególności należy:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza, zgodnie z poleceniami i wskazówkami;
2) zastępowanie Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, z tytułu urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności – w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz w ramach udzielonych upoważnień;
3) nadzór nad działalnością:
a) samorządowych instytucji kultury,
b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu,
c) Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Wieluniu;
4) nadzór nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie swojego działania;

5) wykonywanie obowiązków w sprawach udzielonego przez Burmistrza upoważnienia;

6) współdziałanie z urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi.

4. Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę:
a) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
c) Biura Burmistrza,
d) stanowiska ds. rolnictwa i ochrony wód, zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu.

5. Szczegółowe zadania Zastępcy Burmistrza określa Burmistrz w drodze zakresu czynności oraz upoważnień.

Sekretarz

Magdalena Majkowska

1. Sekretarz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

2. Do zadań i kompetencji Sekretarza, w szczególności należy:
1) opracowanie projektów zakresów czynności dla kierowników komórek organizacyjnych;
2) nadzorowanie zapewnienia dla Urzędu warunków lokalowych i wyposażenia techniczno- biurowego;
3) nadzorowanie organizacji pracy w Urzędzie, koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, sprawowanie kontroli wewnętrznej związanej z przestrzeganiem przepisów prawa pracy;
4) nadzorowanie dyscypliny pracy;
5) realizowanie przy współudziale Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
6) nadzorowanie we współpracy ze Skarbnikiem racjonalnym gospodarowaniem środkami osobowymi i rzeczowymi Urzędu;
7) współpracowanie z Radą – nadzorowanie przygotowania materiałów na sesjei posiedzenia jej komisji oraz nad realizacją uchwał Rady;
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;
9) prowadzenie książki kontroli;
10) prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza;
11) wykonywanie w imieniu Burmistrza zadań w zakresie udzielonych upoważnień oraz wydanych zarządzeń;
12) organizowanie i koordynowanie prac związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi oraz do samorządów różnych szczebli i referendum, stosownie do obowiązujących przepisów;
13) nadzorowanie prowadzonego rejestru i zbioru aktów prawnych organów Gminy;
14) koordynowanie załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu;
15) koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie oraz z w jednostkach organizacyjnych;
16) nadzorowanie zarządzania ryzkiem w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych.

3. Sekretarzowi podlegają pracownicy Urzędu w zakresie kierowania Urzędem, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dodatkowym zadaniem Sekretarza jest kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego.

5. Szczegółowe zadania Sekretarza określają:
1) ustawy i przepisy wykonawcze;
2) zakres czynności określany przez Burmistrza;
3) powierzenie prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Burmistrza;
4) upoważnienia Burmistrza.

Skarbnik

Anna Podgórniak

1. Skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania.

2. Nawiązanie stosunku pracy ze Skarbnikiem następuje w terminie okreśw uchwale Rady.

3. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz realizację budżetu Gminy, a w szczególności:
1) dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie pieniężne;
2) uczestniczy w pracach oraz obradach Rady z głosem doradczym

4. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności
1) opracowywanie projektu budżetu Gminy
2) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji;
3) analizowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych;
4) realizowanie ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej;
5) opracowywanie sprawozdań rocznych i kwartalnych z wykonania budżetu Gminy, zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi;
6) dokonywanie wstępnej oceny zgodności planowanej operacji gospodarczejz planem finansowym;
7) dokonywanie w ramach kontroli finansowej:
a) nadzoru nad przyjmowaniem środków trwałych do ewidencji majątkui prawidłowym ustalaniem ich wartości,
b) nadzoru nad terminowością uiszczania należnych jednostce dochodów,w szczególności dochodów podatkowych,
c) nadzoru nad terminowością podejmowania działań windykacyjnych,
d) nadzoru nad przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem prac inwentaryzacyjnych,
e) przygotowywania projektów unormowań wewnętrznych, dotyczących obiegu dowodów księgowych oraz zasad inwentaryzacji mienia, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procedur kontroli finansowej,
f) nadzoru nad przestrzeganiem przyjętych zasad oznaczania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych;

8) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) przekazywanie pracownikom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego;
11) nadzorowanie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej;
12) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów normujących prawa i obowiązki głównych księgowych.

5. Skarbnikowi podlegają pracownicy Urzędu w zakresie gospodarki finansowej.

6. Dodatkowym zadaniem Skarbnika jest kierowanie Wydziałem Budżi nadzorowanie jego pracy.

7. Szczegółowe zadania Skarbnika określają:
1) ustawy i przepisy wykonawcze;
2) zakres czynności określony przez Burmistrza;
3) upoważnienia Burmistrza.

8.Skarbnik może upoważnić pracownika do kontrasygnowania czynności prawnej, jeżeli może ona spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny