W ramach podpisanej 20 lipca 2021 roku umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, realizowanym w 2021 r., Gmina Wieluń otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 96 00,00 złotych.


Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku 100 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Porzeczkowej 8”.

 

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej, na którą wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), jako jedno z działań sprzyjających zwiększeniu spójności społecznej (filar Społeczny i zrównoważonego rozwoju kraju „Człowiek jest najważniejszy”).

  • plakat_zbiorczy_budzet_panstwa_420x297_1-skonwertowany-1
  • zacznik_nr_5_-_logo_Programu_i_MRiPS-1

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny