Przypominamy, że Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14) zajmuje się wypłatą dodatku osłonowego, na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

 

Dodatek osłonowy przyznawany jest za okres od  1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodu:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100,00 zł oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę;

 - w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 Dodatek osłonowy wynosi 50 proc. kwot dodatku osłonowego z 2022 r. Wysokość dodatku zwaloryzowano o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku wynoszący 14,4 proc.

 Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi od 228,80 zł do 657,80 zł. Osobom opalającym domy węglem przysługuje podwyższony dodatek osłonowy od 286,00 zł do 822,25 zł.

 Dla przeciętnego gospodarstwa domowego składającego się np. z 2 do 3 osób dodatek wynosi - 343,20 zł, a w przypadku ogrzewania gospodarstwa węglem – 429,00 zł.

Wnioski można złożyć w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego należy dołączyć informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 Pliki do pobrania:

Dodatek osłonowy - BIP

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny