Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów została zaprezentowana najnowsza analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, przygotowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na podstawie danych Regionalnych Izb Obrachunkowych według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

W kategorii gmin miejsko - wiejskich (642 gminy) Gmina Wieluń zajęła 47 miejsce w Polsce.

Można zatem z dumą stwierdzić, że obecnie należymy do czołówki gmin miejsko-wiejskich w kraju, co ściśle wiąże się z aktualnym stanem ekonomiczno - finansowym Gminy Wieluń w aspekcie realizacji budżetu za 2021 rok.

Dla skonstruowania rankingu wykorzystano następujące wskaźniki:    

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem,                                                                                           

- relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,                                                                              

- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,                                                                        

- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- udział środków europejskich w wydatkach ogółem,                                                                          

- relacja zobowiązań do dochodów ogółem,                                                                                              

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w dochodach bieżących.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2022/04/Rankingfinansowy2021light.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny