Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 1. Przetwarzane przez nas dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wieluniu i wynika z przepisów prawa.

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

3plus

 

Program "Wieluń sprzyja rodzinom 3+" to propozycja dla rodzin wielodzietnych, które mogą korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w wybranych obiektach na terenie gminy. Wystarczy do tego specjalna Karta, którą można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1. Udział w programie nie zależy od dochodu rodziny.

Kto może być uczestnikiem programu?

Członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujący wspólnie na terenie gminy Wieluń – rodzice (lub rodzic) i opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się albo studiuje oraz bez ograniczenia wieku – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji . W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna niezależnie od osiąganego dochodu.

Co dla nich przygotowano?

Posiadacze Wieluńskiej Karty Rodzin 3+ mogą korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w różnych, wybranych obiektach na terenie gminy.

Krok 1 – Wypełnienie wniosku

Formularz można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30.

Krok 2 – Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1. Wnioskodawca (co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych) przedkłada do wglądu dokumenty, których wykaz zawiera formularz wniosku.

Krok 3 – Odbiór Karty

Karta przysługuje bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 15 dni od dnia złożenia wniosku). Odbioru Karty może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Dodatkowe informacje:

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 10 zł, płatnej na numer konta bankowego Urzędu Miejskiego Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu  49 9256 0004 0723 5034 2000 0130.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1.


Podstawa prawna oraz formularze do wypełnienia:

Wniosek o wydanie Karty

Wniosek o wydanie karty postojowej

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU, JAKO PARTNERA PROJEKTU WSPIERAJĄCEGO I PROMUJĄCEGO RODZINY WIELODZIETNE

65plus

 

Program "Wieluń sprzyja seniorom 65+" to propozycja dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Mogą one korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w wybranych obiektach na terenie gminy. Wystarczy do tego specjalna Karta, którą można bezpłatnie otrzymać Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1.
Udział w programie nie zależy od dochodu.

Kto może być uczestnikiem programu?

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Wieluń, które ukończyły 65 rok życia W programie może uczestniczyć każda osoba po 65 roku życia, niezależnie od osiąganego dochodu.

Co dla nich przygotowano?

Posiadacze Wieluńskiej Karty Seniora 65+ mogą korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w różnych, wybranych obiektach na terenie gminy.

Krok 1 – Wypełnienie wniosku

Formularz można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Krok 2 – Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.30). Wnioskodawca przedkłada do wglądu dokumenty, których wykaz zawiera formularz wniosku.

Krok 3 – Odbiór Karty

Karta przysługuje bezpłatnie, po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 15 dni od dnia złożenia wniosku). Odbioru Karty może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Dodatkowe informacje:

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłączniez dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.
Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu o rezygnacji korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty i złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie.
W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 10 zł, płatnej na numer konta bankowego Urzędu Miejskiego Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 49 9256 0004 0723 5034 2000 0130.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.

Podstawa prawna oraz formularze do wypełnienia:

Wniosek o wydanie Karty Seniora 65+

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU, JAKO PARTNERA PROJEKTU WSPIERAJĄCEGO I PROMUJĄCEGO RODZINY WIELODZIETNE

Wieluń

                                                                                                                                                                                              duza

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?                                                                                         

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie stanowi kryterium przyznania karty.
Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie ma znaczenia.


Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie należy się zgłosić po kartę?

Wydawanie kart odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od Wieluńskiej Karty Rodzin 3+?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, natomiast Wieluńska Karta Rodzin 3+, na terenie gminy Wieluń.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w oznaczonym w powyższy sposób punkcie okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.

Do pobrania:


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.pdfOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdfOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdfOświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej.pdf


Informacja karta elektroniczna.pdf


 
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).
Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

 

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Budżetowy uprzejmie informuje, że od dnia 20.11.2018 roku, aktualny rachunek bankowy, na który powinny wpływać opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny to:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 88 9256 0004 0723 5034 2000 0010.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 13 zł, natomiast opłata za domówienie drugiej formy Karty wynosi 11 zł.

kontakt ratusz

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
tel.: 43 886 02 34, 43 886 02 35
fax: 43 886 02 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:      
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania zapewniane jest przez Urząd do godz. 17.00, w ratuszu,  pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.

Obsługa klientów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz obsługa przedsiębiorców zapewniana jest przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Od dnia 1 lutego 2020 roku nie będzie dodatkowego dyżuru do godz. 17.00 we wtorki ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.

  W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- burmistrz w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 15.30
- pracownicy codziennie w godzinach urzędowania.

Biuro Burmistrza
tel.: 43 886 02 28, 43 886 02 03
miejsce urzędowania: pokój nr 13, 16, 17 pl. Kazimierza Wielkiego 1

Sekretarz Miasta
tel.: 43 886 02 10
miejsce urzędowania: pokój nr 2, pl. Kazmierza Wielkiego 1

Stanowisko ds. obsługi prawnej (radca prawny)
tel.: 43 886 02 73
miejsce urzędowania: pokój 12, pl. Kazimierza Wielkiego 1

Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel.: 43 886 02 84, 43 886 02 54, 43 886 02 16
miejsce urzędowania: pokoje nr 7, 8, 9, 10, pl. Kazimierza Wielkiego 1

Wydział Organizacyjny
tel.: 43 886 02 13, 43 886 02 14, 43 886 02 34, 43 886 02 35
miejsce urzędowania: pokoje nr 1, 1a, 2, 3, pl. Kazimierza Wielkiego 1

kontakt zamek

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania do godz.17.00 - Ratusz pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.

Skarbnik Miasta
tel.: 43 886 02 18
miejsce urzędowania: pokój nr 132, pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Budżetowy
tel.: 43 886 02 19, 43 886 02 51
miejsce urzędowania: pokoje nr 133, 134, 135 - Punkt Kasowy Esbanku, pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
tel.: 43 886 02 20, 43 886 02 26, 43 886 02 27
miejsce urzędowania: pokoje nr 130, 131, 137, pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
tel.: 43 886 02 25, 43 886 02 23
miejsce urzędowania: pokoje nr 39, 41 pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tel.: 43 886 02 24, 43 886 02 44, 43 886 02 15, 43 886 02 48
miejsce urzędowania: pokoje nr 42, 43, 47, 48 pl. Kazimierza Wielkiego 2

Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Wód
tel. 43 886 02 35
miejsce urzędowania: pokój nr 49 pl. Kazimierza Wielkiego 2

Straż Miejska
tel.: 43 886 02 12
miejsce urzędowania: wejście od strony parku, pl. Kazimerza Wielkiego 2

 kontakt usc

Urząd Miejski w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 14
98-300 Wieluń

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Obsługa przedsiębiorców pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Ewidencja ludności i dowody osobiste, pokój nr 1
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania do godz. 17.00 - Ratusz, pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
tel.: 43 886 02 11, 43 886 02 22, 43 886 02 39, 43 886 02 45, 43 886 02 47
miejsce urzędowania: pokoje nr 1, 3, 4, 5, 11 ul. Piłsudskiego 14

Audytor wewnętrzny
tel.: 43 886 02 07
miejsce urzędowania: pokój nr 10, ul. Piłsudskiego 14

Biuro Zamówień Publicznych
tel.: 43 886 02 49, fax. 43 886 02 74
miejsce urzędowania: pokój nr 7,8 ul. Piłsudskiego 14

Archiwista
tel. 43 886 02 07
miejsce urzędowania: pokój nr 9 ul. Piłsudskiego 14

 

Kalendarz

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Najbliższe wydarzenia

05 Lip 2024 31 Sie 2024
Konferencje, Spotkania, Wykłady

Letnia Zbiórka Zabawek

449488060 491620863393354 2631825689862921020 n

03 Cze 2024 27 Sie 2024
Kultura i Sztuka

"Mania kwiatów"

Wystawa prac Marii Wolniewicz

10 Maj 2024 18 Sie 2024
Kultura i Sztuka

Sztuka polska przełomu wieków XIX/XX

Muzeum Krakowa plakat

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

biuletyn

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny