Gmina Wieluń informuję, że zadanie pn „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie” zostało dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8 463,63 zł.

loga na projekt

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny