Miło nam poinformować, że Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie na budowę żłobka w ramach programu "Maluch+". Dzięki programowi w Wieluniu utworzonych zostanie 100 miejsc dla maluchów.

Gmina Wieluń złożyła wniosek w ramach modułu 1a, który przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 109 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 102 gmin na 2 591 miejsc opieki, na łączną kwotę blisko 47 mln zł.

Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.
Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.
Łącznie na moduł 1a przyznano dofinansowanie w kwocie 46 824 026,18 zł, z tego 46 440 126,18 zł na tworzenie miejsc opieki i 383 900 zł na ich funkcjonowanie.

Żłobek w Wieluniu ma powstać przy ul. Sadowej. Tym samym Gmina Wieluń jest pierwszą w Polsce gminą, która realizować będzie program Mieszkanie Plus wraz z budową żłobka w ramach programu Maluch Plus. 

Liczba tworzonych miejsc: 100
Środki własne: 3 600 000,00
Dofinansowanie: 2 000 000,00
Udział dofinansowania:  35,71%

Główne zadania żłobka i klubu dziecięcego:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9693,wyniki-konkursu-maluch-2018.html

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny