Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku w Gminie Wieluń zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

zarządzenie.pdf

- konkursu ofert na realizację w 2023 roku w Gminie Wieluń zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

zarządzenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny