Uprzejmie informujemy, że 30 września 2022 roku upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu  20 9256 0004 0723 5034 2000 0070 , z adnotacją, że jest to wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny