beznazwyHerb                                                                

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń - 2015 rok”

dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 28.086,00 zł. Wartość ogólna zadania 28.370,90 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń poprzez uliczną zbiórkę jest realizowana w dwóch terminach, wiosennym oraz jesiennym, (zazwyczaj w miesiącu maju i listopadzie). Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych każdorazowo przed wykonaniem zbiórki są zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, (w zakładce czyste miasto) oraz BIP Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu, (w zakładce komunikaty) z  około dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie przypominamy, iż każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie Gminy Wieluń może pozbyć się odpadów wielkogabarytowych sam we własnym zakresie, wywożąc je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Rudzie bez uiszczania dodatkowej opłaty.

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, iż został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Rudzie przed wjazdem na teren składowiska odpadów komunalnych, obsługujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieluń. Jednostką odpowiedzialną za obsługę punktu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych (bez limitu ilościowego):

-     chemikalia,

-     zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

-     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w   gospodarstwach domowych,

-     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-     opony powstające w gospodarstwach domowych,

-     odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku  prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót,

-    odpady zielone.

Godziny przyjmowania odpadów przez PSZOK:

-     od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700,

-     w sobotę w godzinach od 700 do 1500.

Jak dojechać do PSZOK-u? Kliknij link aby zobaczyć mapę.

      Szanowni Państwo,


 Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w ESBank Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli.

Opłatę można wnosić bez dodatkowych kosztów w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku, parter) - punkt kasowy ESBanku lub w siedzibie banku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu. Podczas dokonywania opłaty w punkcie kasowym niezbędne jest posiadanie indywidualnego numeru rachunku, który należy podać wypełniając druk polecenia przelewu.

Wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.

Opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania, w cyklu miesięcznym, do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby dla której został wygenerowany i przypisany indywidualny numer rachunku.

Uchwała nr XXII/234/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.

Uchwała nr XXVII/276/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.

Tekst jednolity załącznika do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń uwzględniający tekst pierwotny załącznika do uchwały nr XXII/234/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 maja 2016 roku oraz tekst załącznika uchwały nr XXVII/276/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 października 2016 roku.

Uchawała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosapodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja word.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.