Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17
na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 23.02 - 6.03.2017 roku. Więcej informacji: http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1447-poddzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3