Gmina Wieluń przypomina, iż w każdym roku kalendarzowym mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z usługi bezpłatnego usunięcia odpadów zawierających azbest zalegających  na  ich  nieruchomościach. Nabór  wniosków  prowadzony  jest  przez  Urząd   Miejski w Wieluniu w systemie ciągłym, z zaznaczeniem iż wnioski złożone do 30 listopada danego roku kalendarzowego przewidziane są do realizacji w kolejnym roku. Przeprowadzenie bezpłatnej zbiórki azbestu uzależnione jest od uzyskania przez Gminę Wieluń dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku otrzymania dotacji, finansowaniem objęte będą czynności związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest, tj. demontaż, pakowanie (przygotowanie do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych oraz pozostałych kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

 

- Druk wniosku do pobrania.

- Wnioski przyjmowane są w pok. nr 44 - parter. Plac Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku).

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny