Uprzejmie informujemy, że 30 września 2017 roku upływa termin  do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 roku. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:
90 8980 0009 2023 0026 4415 0001
z adnotacją, że jest to wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.