Od dnia 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Prawo do wsparcia rodzin w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

 

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.    
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze dla mieszkańców Gminy Wieluń udostępnia Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14.    
Druki wniosków o ustalenie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są zamieszczone również na stronie internetowej: www.bip-mgops.um.wielun.pl
Wypełniony wniosek będzie można nadal złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru 4 kanały online: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie już od dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski nie tylko o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, ale również o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).  
Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.    
Wyeliminowanie tych niepożądanych zjawisk nastąpi dzięki zastosowaniu nowych przepisów przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.    
Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.mrpips.gov.pl

 

Gmina Wieluń

link do kamery on-line z placu legionów

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Akceptuję pliki cookies na tej witrynie.